Att vara familjehem

I uppdraget som familjehem eller jourhem är ni barnets nya hem. Det är grundläggande att ni som familjehem har tid, utrymme, kärlek, trygghet stabilitet och tålamod för att kunna ge barnet stöd till en positiv utveckling. Längden på uppdraget varierar från en period av några månader upp till flera år och i vissa fall under barnets hela uppväxt. Som familjehem har ni ansvar för att ge barnet daglig omsorg och vägledning inom aktuella livsområden utifrån barnets behov och se till att barnet har en fungerande skolgång, får rätt hälsovård med mer. Om uppdraget kräver kan ni arbeta för en god relation med den placerades biologiska familj.

Familjehemskonsulenterna utformar en genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan. Konsulenterna ansvarar tillsammans med familjehemmet för barnets skolgång och hälsovård, står för kontinuerlig processhandledning till familjehemmet, erbjuder ev ytterligare utbildning som familjehemmet har behov av för det specifika uppdraget, fungerar som en länk mellan familjehemmet och socialtjänsten samt för kontinuerligt en dialog med det placerade barnet/ungdomen. Funktionell familjeterapi samt beteende-, neuropsykiatriska- och psykologiska utredningar kan genomföras i samband med placering.

Ersättning

Uppdraget som familjehem genererar ett arvode vilket är skattepliktigt samt sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassagrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. En omkostnadsersättning tillkommer uppdraget. Denna del är beräknat för att täcka följande kostnader i uppdraget; mat, hygien, boende, kläder, vardagsresor, fritidsaktiviteter, fickpengar.