Familjehem

Alla barn har rätt att vara barn och växa upp i ett tryggt hem omgiven av vuxna som har tid, engagemang och utrymme att ge vägledning, kärlek och omsorg. För att uppfylla behoven som våra placerade barn och ungdomar har med sin individuella bakgrund och unika behov, är matchningen oerhört viktig. Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran.

Davina erbjuder konsulentstödd familjehemsvård samt förstärkt familjehemsvård. Vi för en ärlig öppen dialog med alla parter och är mycket noga med urvalet av familjer och matchningar.

Familjehemsutredningen är grundligt genomförd för att hålla hög kvalitet på familjehemmen. Familjehemsföräldrarna behöver ha det utrymme känslomässigt och fysiskt som krävs för att uppfylla barnets behov. Familjehemmen matchas även inför placering utifrån sina specifika personligheter, kunskaper och erfarenheter. Familjehemmen kommer att vara barnens nya familj och trygghet under en kortare tidsperiod eller under hela uppväxten.

Jourhem

Jourhem tar emot barn och unga, ofta akut med kort varsel, för placering under en kortare period. Jourhem är ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Våra jourhem och familjehem genomgår samma utredningsprocess. Det krävs oftast att en vuxen är hemma på heltid samt är viktigt att familjehemsföräldrarna är flexibla och beredda att hantera stressade situationer. Samt att man uppfyller de kriterier som ställs på familjehem. Jourplacering kan i vissa fall enligt beslut vid socialtjänsten övergå till en familjehemsplacering.